"Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same." - Benjamin Franklin

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1

1. Placówka nosi nazwę:
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Nr 1 w LUBANIU
ul. Słoneczna nr 2
2. Siedziba placówki: 59-800 L u b a ń
ul. Słoneczna nr 2
3. Przedszkole prowadzą: Elżbieta Kardela zamieszkała w Lubaniu ul.Wyspowa nr 4, Beata Mertuszka
zamieszkała w Lubaniu ul Mieszka II 14/87, Wiesław Kosobucki zamieszkały w Lubaniu, Plac
Okrzei 7/4 na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miejskiej
Lubań j pod numerem WO4324/1/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r.
4. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje:
Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu

§ 2

Placówka działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz.2572 z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - kodeks pracy (Dz.U. nr 21 z 1998 r. poz.94 z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz 93 z późniejszymi zmianami).
- Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II


CELE I ZADANIA PLACÓWKI§ 3

1. Głównym zadaniem placówki jest:
1) sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
2) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
3) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
4) umożliwianie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wykraczających poza podstawę programową
5) współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,
6) przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
2. Realizując powyższe zadania placówka:
1) rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, zapewnia im równe szanse, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
2) stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,
3) rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra i zła,
4) kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,
5) zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
6) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej , wyrażania własnych myśli i przeżyć,
7) rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci,
8) tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego , uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań,
3. Placówka zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.§ 4

1. Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych , technicznych i administracyjnych.
1) zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,
2) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych,
3) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
4) stosuje przepisy bhp i p.poż.
5) współdziała z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole,
6) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

ROZDZIAŁ III


ORGANY PLACÓWKI ICH ZADANIA§ 5


1. Organami placówki są:
1) Organ prowadzący za pośrednictwem powołanego przez siebie dyrektora
2) Rada Nauczycieli
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników w rozumieniu przepisów ustawy kodeks cywilny
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem do niej należącym.
4. Zadania dyrektora są następujące:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w określonym zakresie - zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) wspieranie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości
3) zwoływanie i przewodniczenie spotkaniom Rady Nauczycieli
4) opracowywanie rocznego planu działań z uwzględnianiem propozycji kadry pedagogicznej
5) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
6) ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
7) dysponowanie środkami finansowymi placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,
9) zarządzanie majątkiem placówki,
10) kierowanie polityką kadrową placówki
11) opracowywanie zakresu obowiązków pracowników,
12 współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
13) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p poż,
14) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola
5. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci
uczęszczających do placówki w przypadku, gdy:
1) rodzice/opiekunowie zalegają z odpłatnością za pobyt dziecka w placówce powyżej dwóch okresów płatniczych
2) zachowanie dziecka stwarzać będzie zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa innych dzieci.
3) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami/opiekunami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
4) rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu, regulaminu przedszkola lub podważają dobre imię placówki

6.Rada Nauczycieli jest organem pomocniczym, doradczym i wspierającym działania dyrektora.
7. W skład Rady Nauczycieli wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
8. Posiedzeniom Rady Nauczycieli przewodniczy dyrektor.
9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora z jego inicjatywy lub na wniosek członków Rady.
10. Rada Nauczycieli zbiera się na zebraniach zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź spotkaniach wynikających z aktualnych potrzeb.
11. Z posiedzenia Rady sporządza się notatkę
12. Do zadań Rady Nauczycieli należy :
1) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych
2) pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
3) współtworzenie rocznego planu pracy przedszkola
4) współdecydowanie w sprawie wyboru programu wychowania przedszkolnego
13. Do obowiązków członków Rady Nauczycieli należy :
1) aktywne uczestniczenie w zwoływanych przez dyrektora spotkaniach Rady
2) rzetelne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki
3) współdziałanie ze sobą i tworzenie przyjaznej atmosfery pracy
4) składanie przed dyrektorem i Radą Nauczycieli sprawozdania z realizacji zadań wynikających z podstawy programowej i rocznego planu pracy dwa razy w roku szkolnym
5) zachowywanie tajemnicy służbowej

ROZDZIAŁ IV


ORGANIZACJA PLACÓWKI§ 6

1. Przedszkole Niepubliczne jest placówką wielooddziałową
2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 26.
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o aktualnie
obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 5. W przedszkolu zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo dyrektor.
6. Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, rodzice/opiekunowie muszą wyrazić w formie pisemnej zgodę na udział
7. Oferta zajęć dodatkowych uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci, oczekiwania rodziców oraz warunki finansowe i organizacyjne placówki .
8. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
9. Zapisy zajęć dodatkowych dokonywane są w dziennikach zajęć przedszkola
10.Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
11. W trakcie zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych dzieci korzystają z ogrodu położonego wokół budynku przedszkola.
12. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt na powietrzu
13. Placówka zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych i ogrodu.
14. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.


§ 7

1. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora. Uwzględnienia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
2. Dyrektor, w miarę możliwości, powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi prowadzącemu grupę. Istnieje możliwość zatrudniania nauczycieli wspomagających.
3. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
1) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
2) pomieszczenia sanitarne,
3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
4) kuchnię,
5) szatnię,
6) tereny zielone przyległe do placówki - ogród.

§ 8

1. Placówka funkcjonuje cały rok z wyjątkiem miesięcznej przerwy wakacyjnej w okresie lipca lub sierpnia
2. Terminy przerwy wakacyjnej ustala dyrektor.
3. Dyrektor może w drodze zarządzenia ogłosić dodatkowe dni, w których przedszkole będzie nieczynne, z zastrzeżeniem, że nie będzie ich więcej niż 4. Wykaz tych dni będzie podany do wiadomości Rodziców na początku roku szkolnego

§ 9

1. Działalność placówki finansowana jest przez:
1) Gminę Miejską Lubań,
2) Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w placówce,
2. Placówka może otrzymywać darowizny
3. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 10

1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce ustala dyrektor.
2. Opłata za przedszkole składa się z czesnego oraz opłaty dziennej.
3. Przy zapisie dziecka do przedszkola jednorazowo pobierane jest wpisowe, którego wysokość ustala dyrektor. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług przedszkola.
4. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia czesnego.
5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega jedynie dzienna stawka za każdy dzień nieobecności w placówce wg zasad ustalonych w umowie zawartej z rodzicami (opiekunami)
6. Opłaty od rodziców pobierane są do 10 dnia każdego miesiąca z góry gotówką w placówce lub przelewem na rachunek Przedszkola.
7. Pobyt dziecka w przedszkolu po godzinach jego zamknięcia w sytuacjach losowych jest dodatkowo płatny. Odpłatność za godzinę opieki nad dzieckiem ustala dyrektor. Rodzic wnosi ją w najbliższym okresie płatniczym czesnego
8. Rodzeństwa korzystają ze zniżki czesnego na drugie dziecko. Kwotę zniżki ustala dyrektor


ROZDZIAŁ V


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI§ 11

1. W placówce zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy obsługi, a miarę pojawiających się potrzeb także inni pracownicy. W placówce może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
2. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.
3. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy. Urlop udzielany jest w okresie przerwy wakacyjnej placówki.
4. Placówka nie nalicza funduszu świadczeń socjalnych.

§ 12

1. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dyrektor może zatrudnić inną osobę będącą w trakcie studiów kierunkowych lub posiadającą wykształcenie zbliżone pod warunkiem, że osoba z chwilą zatrudnienia podejmie studia dające pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
3. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:
1) poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
2) włączania rodziców w działalność placówki,
3) udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.
4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w placówce oraz poza jej terenem podczas spacerów i wycieczek
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie ich
5) stosowanie odpowiednich metod nauczania i wychowania,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.,
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
10) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i realizowanego programu nauczania w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ( dziennik, miesięczny plan pracy ) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
14) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
15) wytwarzanie w placówce rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci 5. Nauczyciel ma prawo do:
1) tworzenia autorskich programów w uzgodnieniu i za zgodą dyrektora,
2) decydowania o podręcznikach i stosowanych środkach dydaktycznych,
3) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych.
6. W placówce mogą być dodatkowo zatrudnieni nauczyciele - instruktorzy w celu współorganizowania kształcenia.
§ 13

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:
1) zapewnienie sprawnego działania placówki utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
2) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
3) dbanie o bezpieczeństwo dzieci


§ 14

Dyrektor powierza każdemu pracownikowi zakres obowiązków. Odpis zakresu obowiązków umieszczony jest w teczce akt osobowych każdego pracownika.ROZDZIAŁ VI


WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI§ 15

1. Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. W przedszkolu respektowane są wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby, takim jakim jest,
9) aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
10) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
11) snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu "na rozkaz",
12) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
13) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
4. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
1) aktywności, twórczości, eksperymentowania,
2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
3) zaradności wobec sytuacji problemowych,
4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
6) tolerancji, otwartości wobec innych,
7) bycia z innymi i dla innych pomocnym,
8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych.


§ 16

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców ( prawnych opiekunów), bądź inne osoby ( pełnoletnie ) upoważnione przez rodziców.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.§ 17

1. Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Przyjęć dzieci do placówki dokonuje każdorazowo dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
3. Dzieci przyjmowane są przez cały rok w miarę posiadanych miejsc w poszczególnych oddziałach po uprzednim złożeniu przez rodziców ( opiekunów ) karty zgłoszenia oraz podpisaniu z dyrektorem umowy o świadczeniu usług przez przedszkole

4. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na jeden rok .

§ 18

Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic.


ROZDZIAŁ VII


RODZICE WYCHOWANKÓW§ 19

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
5) twórcza współpraca z nauczycielem - wychowawcą w procesie edukacji i wychowania dziecka ;
2. Powinnością rodziców jest ubezpieczyć dziecko uczęszczające do niniejszej placówki od następstw nieszczęśliwego wypadku. Placówka stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego w placówce. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic / prawny opiekun /.
3.Istnieje możliwość rozwiązania umowy zawartej pomiędzy rodzicami a placówką w przypadku gdy:
1) rodzic nie wniesie w ciągu dwóch kolejnych miesięcy opłaty za świadczone przez przedszkole usługi
2) zachowanie dziecka stwarzać będzie zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa innych dzieci
3) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami
4) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego

§ 20

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
2. Rodzice maja prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy placówki i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi pomysłów i ciekawych rozwiązań wynikających z obserwacji pracy placówki§ 21

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w placówce zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami.


§ 22

1. Formy współpracy placówki z rodzicami:
1) zebranie grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
3) pedagogizacja rodziców,
4) kąciki dla rodziców,
5) zajęcia otwarte,
6) wspólne imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci,
7) spotkania integracyjne, festyny.


ROZDZIAŁ VIII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 23

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 24

1. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do publicznej wiadomości nie później jednak niż na 14 dni przed wejściem jego w życie.
2. Przez publiczne ogłoszenie rozumie się wywieszenia statutu na tablicy ogłoszeń


§ 25

Statut Przedszkola Niepublicznego wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.


Za organ założycielski
Dyrektor Przedszkola
Elżbieta Kardela

Copyright by Mertuch © 2008. Odwiedziło nas: osób.