"Jest tylko jedno szczęście w życiu, kochać i być kochanym." - Aurore Dudevant

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 1 W LUBANIU NA ROK SZKOLNY 2008/2009

ZADANIA OGÓLNE
 1. Wspieranie rozwoju emocjonalnego:
  • Inspirowanie i kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci
  • Wdrażanie dzieci i nauczycieli do konsekwentnego przestrzegania zawartych umów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych
  • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej polegającej na kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz wyrażaniem ich
 2. Wzbogacenie oferty edukacyjnej o alternatywne metody i techniki pracy wychowawczo-dydaktycznej:
  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
  • Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
  • Metoda aktywności ruchowej Karola Orffa
  • Gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana
  • Bajkoterapia ze szczególnym uwzględnieniem bajki relaksacyjnej
Spodziewane efekty
dziecinauczycielerodzice
 • potrafią nazwać swoje emocje
 • znają zasady i normy postępowania w trudnych sytuacjach ( przezywanie, prześladowanie, agresja, skarżenie, odrzucenie, złość, zdenerwowanie, brak akceptacji, zabieranie zabawek , kłamstwo
 • zachowują się zgodnie z przyjętymi normami i mają świadomość konieczności przestrzegania ich
 • znają konsekwencje nieprzestrzegania kodeksu grupowego
 • stosują ćwiczenia i zabawy relaksacyjne w celu wyciszenia
 • znają różne sposoby na opanowanie złości, zdenerwowania, agresji
 • wypracowali z dziećmi "kodeksy grupowe", ustalili normy, zasady postępowania
 • są konsekwentni
 • potrafią rozpoznawać emocje dzieci
 • posiadają umiejętność empatii
 • znają i stosują odpowiednie dla danych dzieci metody i formy zabaw i zajęć uczących zachowań w trudnych sytuacjach
 • znają i rozumieją przyczyny zachowań dzieci
 • są autorytetem dla wychowanków i rodziców
 • potrafią stworzyć w przedszkolu atmosferę szacunku i życzliwości
 • maja dobre relacje ze wszystkimi dziećmi
 • wypracowali system wspierania pozytywnych zachowań dzieci
 • wypracowali odpowiednie i w miarę skuteczne metody pracy z dziećmi sprawiającymi kłopoty wychowawcze
 • potrafią rozmawiać z rodzicami na temat problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspólnie z rodzicami ujednolicą oddziaływania wychowawcze
 • poszerzyli wzajemną współpracę w ramach własnej placówki poprzez uczestnictwo w zajęciach koleżeńskich , wymianę doświadczeń, scenariuszy, pomocy, literatury...
 • poznali alternatywne metody i techniki pracy z dziećmi
 • znają wypracowane w grupie zasady i normy postępowania
 • znają i akceptują konsekwencje nieprzestrzegania przez dziecko ustalonych norm i zasad
 • potrafią rozpoznawać emocje dzieci
 • potrafią współtworzyć w przedszkolu atmosferę szacunku i życzliwości
 • mają dobre relacje ze wszystkimi pracownikami przedszkola
 • potrafią rozmawiać z nauczycielem na temat problemów wychowawczych z dzieckiem
 • aktywnie współdziałają z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • są świadomi, że "dzieci są różne" i że w przedszkolu dziecko uczestniczy w procesie uspołecznienia (G. Makiełło - Jarża "dziecko dojrzałe społecznie umie podporządkować się normom grupy, potrafi wypełniać jej zadania. Osiąganie dojrzałości społecznej wyznaczone jest prawidłowym rozwojem moralnym i właściwymi wzorami wychowawczymi").

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

L.p. Działania Osoba odpowiedzialna Termin Uwagi o podjętychdziałaniach
1. Inteligencja emocjonalna u dzieci w wieku przedszkolnym - wprowadzenie do tematu - informacje ogólne Elżbieta Kardela 29 sierpnia - zebranie organizacyjne Teczka dla każdej z grup do gromadzenia materiałów dotyczących tematu
2. Przystąpienie do programu "Przyjaciele Zippiego" - doskonalenie w zakresie realizacji programu; dzielenie się spostrzeżeniami Joanna Dyjak Bogusława Bogucka-konsultant krajowy przy DODN  
3. Przegląd literatury dotyczącej wspierania rozwoju emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem strony praktycznej ( scenariusze, konspekty, propozycje zabaw):
 • RAABE - plany pracy dla przedszkola - gr. młodsze
 • RAABE - superzajęcia - gr. młodsze
 • RAABE - plany pracy dla przedszkola - gr. starsze
 • RAABE - superzajęcia - gr. starsze
 • RAABE - edukacja w przedszkolu
 • "Wychowanie w przedszkolu"
 • RAABE - trudne sytuacje
 • Inne dostępne pozycje
Dorota Rąpała
Monika Bałabuch
Aleksandra Kulak
Joanna Dyjak
Agata Czyżyk
Elżbieta Włoczysiak
Elżbieta Dębowska
Beata Mertuszka
Elżbieta Kardela
wrzesień  
4. Stwarzanie warunków do organizowania spotkań Zespołu Nauczycieli mających na celu wymianę zebranych materiałów, spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących realizacji założeń rocznego planu pracy Elżbieta Kardela Październik oraz w miarę potrzeb cały rok Udział wszystkich nauczycieli
5. Systematyczne i planowe organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wyrażania pozytywnych emocji Wszystkie nauczycielki Cały rok Wyeksponowanie treści w planach miesięcznych oraz dziennikach zajęć
6. Zawarcie z dziećmi umów, kontraktów dotyczących ich zachowania w przedszkolu, opracowanie ich w formie przystępnej dla dzieci Wszystkie nauczycielki wrzesień  
7. Wypracowanie systemu wzmacniana pozytywnych emocji oraz eliminowania negatywnych zachowań Wszystkie nauczycielki cały rok  
8. Założenie w salach "kącików emocji" Wszystkie nauczycielki październik  
9. Zapoznanie rodziców z wypracowanymi zasadami i normami postępowania w grupie - uświadomienie konieczności przestrzegania ich Wszystkie nauczycielki wrzesień/październik Podczas zebrań grupowych
10. Założenie kącika wychowawczego : informacje o bieżących działaniach, ważne uwagi na temat treści i celów podejmowanych zadań, ciekawe publikacje... E.Kardela, B. Mertuszka wrzesień - uzupełnienia przez cały rok  
11. Kontynuowanie w każdej grupie zwyczaju opowiadania, czytania, słuchania bajek o stałej porze ze szczególnym uwzględnieniem "pory relaksu" ( wyciszenia) również w grupach starszych 5 i 6 latków Wszystkie nauczycielki Cały rok Włączanie do czytania gości
12. Wykorzystanie bajek relaksacyjnych wywołujących uczucie odprężenia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i poznawania świata poprzez losy bohaterów Wszystkie nauczycielki Cały rok Przykładowe bajki - E. Kardela
13. Prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych - zabaw rozluźniających prowadzących do odprężenia psychicznego. Wszystkie nauczycielki Cały rok Przykładowe ćw. E. Kardela
14. Podkreślenie roli żywego słowa w kształtowaniu pozytywnych postaw dzieci:
 • Udział dzieci w spektaklu teatralnym - dokonanie oceny zachowań bohaterów - Theater Górlitz "Tymoteusz Rymcimci"
 • Przedstawienie w wykonaniu personelu przedszkola
E.Kardela

M.Bałabuch, A. Kulak
Kolejno:
 • 5 grudnia godz.10.00
 • Dzień Dziecka
 
15. Wzbogacenie emocji poprzez udział dzieci w koncertach umuzykalniających na terenie przedszkola ; wyjazd na koncert do filharmonii jeleniogórskiej; zachęcanie rodziców do brania udziału w niedzielnych porankach symfonicznych organizowanych przez filharmonię jeleniogórską E. Kardela, B. Mertuszka wg harmonogramu  
16. Uwrażliwienie plastyczne i estetyczne poprzez udział w warsztatach ceramicznych w Radogoszczy E. Kardela
 • J.Dyjak - 10 X
 • A.Kulak - 17 X
 • E.Dębowska - 24 X
9.00-13.00
17 zł
70 zł autokar
17. Poszerzenie wzajemnej współpracy w ramach własnej placówki - zajęcia koleżeńskie - aranżowanie sytuacji edukacyjnych stosując różnorodne , alternatywne formy pracy z dziećmi
Zajęcia koleżeńskie (otwarte):
 • Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz ( Bon Depart)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (z udziałem rodziców lub osób bliskich)
 • Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • Przyjaciele Zippiego wg jednego ze scenariuszy programu
 • Metoda Rudolfa Labana , Karola Orffa - łączenie ruchu z muzyką
Zajęcia kolejno z:
 • E. Dębowska
 • E.Włoczysiak
 • M.Bałabuch
 • ACzyżyk
 • A.Kulak
 • J.Dyjak
 • A.Król
Wg harmonogramu  
18. "Kolorowy marsz" - obchody Dnia Dziecka D.Rąpała
E.Kardela
B.Mertuszka
1 czerwca 2009  


Plan hospitacji

Treści Osoby Data Uwagi

Zajęcia koleżeńskie (otwarte):

Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz ( Bon Depart) E. Dębowska
E.Włoczysiak
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (z udziałem rodziców lub osób bliskich) M.Bałabuch
ACzyżyk
Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej A.Kulak
Przyjaciele Zippiego wg jednego ze scenariuszy programu J.Dyjak
Metoda Rudolfa Labana , Karola Orffa - łączenie ruchu z muzyką A. Król

Hospitacje:

Prowadzenie zajęć dotyczących wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci E.Dębowska
M.Bałabuch
A.Kulak
J.Dyjak
Sposób realizacji założeń planu rocznego ( kąciki emocji, zawarcie umów i kontraktów, system wzmacniania pozytywnych emocji oraz eliminowania negatywnych zachowań Wszystkie nauczycielki
Zebranie z rodzicami - sposób komunikowania się z rodzicami, przekazywanie informacji, atmosfera A. Kulak

Analiza dokumentacji:

Dzienniki zajęć, plany pracy - sposób dokumentowania założeń rocznego planu pracy, systematyczność, estetyka Wszystkie nauczycielki Raz w miesiącu
Copyright by Mertuch © 2008. Odwiedziło nas: osób.